Happy Break

Cấp độ tối đa: 10

Tăng hồi phục SP tự nhiên mỗi 10 giây khi có từ hai nhân vật trở lên thuộc nhánh nghề Taekwon ngồi gần nhau.
Trạng thái hồi phục tồn tại trong 30 phút. Có tỉ lệ thấp sử dụng kỹ năng Earth Spike trong thời gian này, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 SP.
Dùng lệnh /doridori để kích hoạt trạng thái.

[Cấp 1]: SP +3
[Cấp 2]: SP +6
[Cấp 3]: SP +9
[Cấp 4]: SP +12
[Cấp 5]: SP +15
[Cấp 6]: SP +18
[Cấp 7]: SP +21
[Cấp 8]: SP +24
[Cấp 9]: SP +27
[Cấp 10]: SP +30

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.