Peaceful Break

Cấp độ tối đa: 10

Tăng hồi phục HP tự nhiên mỗi 10 giây khi có từ hai nhân vật trở lên thuộc nhánh nghề Taekwon ngồi gần nhau.
Dùng lệnh /doridori để kích hoạt trạng thái.

[Cấp 1]: HP +30
[Cấp 2]: HP +60
[Cấp 3]: HP +90
[Cấp 4]: HP +120
[Cấp 5]: HP +150
[Cấp 6]: HP +180
[Cấp 7]: HP +210
[Cấp 8]: HP +240
[Cấp 9]: HP +270
[Cấp 10]: HP +300

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.