Vending

Cấp độ tối đa: 10

Mở một sạp bán hàng để bán vật phẩm cho các người chơi khác. Chỉ những vật phẩm đặt trong xe đẩy mới có thể bán.
Cấp độ kỹ năng càng cao, số lượng vật phẩm có thể bày bán càng nhiều.

[Cấp 1]: Bán được 3 vật phẩm.
[Cấp 2]: Bán được 4 vật phẩm.
[Cấp 3]: Bán được 5 vật phẩm.
[Cấp 4]: Bán được 6 vật phẩm.
[Cấp 5]: Bán được 7 vật phẩm.
[Cấp 6]: Bán được 8 vật phẩm.
[Cấp 7]: Bán được 9 vật phẩm.
[Cấp 8]: Bán được 10 vật phẩm.
[Cấp 9]: Bán được 11 vật phẩm.
[Cấp 10]: Bán được 12 vật phẩm.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.