Create Deadly Poison

Cấp độ tối đa: 1

Chế tạo một bình thuốc kịch độc Poison Bottle có tác dụng tăng tốc độ đánh cho tất cả sát thủ thuộc nghề Assassin khi mỗi khi uống nhưng sẽ phải chịu hiệu ứng mất máu do độc.
Các nhân vật không thuộc nghề sát thủ khi uống bình thuốc sẽ chết ngay lập tức.
DEX và LUK của nhân vật ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công khi chế tạo, nếu chế thuốc thất bại, nhân vật sẽ mất 25% MaxHP.
Các nguyên liệu để tạo 1 bình Deadly Poison:
1 Empty Bottle, 1 Berserk Potion, 1 Bee Sting, 1 Poison Spore, 1 Cactus Needle, 1 Venom Canine, 1 Karvodailnirol.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.