Mind Breaker

Cấp độ tối đa: 5

Gây ra sự mất cân bằng trong tâm trí, làm giảm MDEF nhưng tăng MATK của một đối tượng.
Tỉ lệ thành công để gây ra sự rối loạn này phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: MATK +20%, MDEF -12%
[Cấp 2]: MATK +40%, MDEF -24%
[Cấp 3]: MATK +60%, MDEF -36%
[Cấp 4]: MATK +80%, MDEF -48%
[Cấp 5]: MATK +100%, MDEF -60%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.