Napalm Vulcan

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công một mục tiêu và các đối tượng đứng gần bằng một chuỗi đòn siêu năng lực ngoại cảm, có tỉ lệ làm đối thủ bị nguyền rủa.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật, số đòn tấn công tăng theo cấp độ kĩ năng.

[Cấp 1]: 70% MATK, 1 lần tấn công
[Cấp 2]: 140% MATK, 2 lần tấn công
[Cấp 3]: 210% MATK, 3 lần tấn công
[Cấp 4]: 280% MATK, 4 lần tấn công
[Cấp 5]: 350% MATK, 5 lần tấn công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.