Joint Beat (Vital Strike)

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công vào nhiều huyệt đạo, gây ra các trạng thái bất thường cho cơ thể đối phương.
Cấp độ của kỹ năng ảnh hưởng đến sát thương và tỉ lệ thành công gây ra các trạng thái này.
Yêu cầu đang cầm Thương.

[Cấp 1]: 60% sát thương
[Cấp 2]: 70% sát thương
[Cấp 3]: 80% sát thương
[Cấp 4]: 90% sát thương
[Cấp 5]: 100% sát thương
[Cấp 6]: 110% sát thương
[Cấp 7]: 120% sát thương
[Cấp 8]: 130% sát thương
[Cấp 9]: 140% sát thương
[Cấp 10]: 150% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.