Arrow Vulcan

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng điêu luyện nhạc cụ hoặc roi kết hợp với với tên, tấn công một mục tiêu bằng liên hoàn đòn đánh tầm xa mang thuộc tính của mũi tên đang sử dụng.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
Tiêu hao 1 arrow mỗi lần tấn công.

[Cấp 1]: 300% sát thương
[Cấp 2]: 400% sát thương
[Cấp 3]: 500% sát thương
[Cấp 4]: 600% sát thương
[Cấp 5]: 700% sát thương
[Cấp 6]: 800% sát thương
[Cấp 7]: 900% sát thương
[Cấp 8]: 1000% sát thương
[Cấp 9]: 1100% sát thương
[Cấp 10]: 1200% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.