Meltdown (Shattering Strike)

Cấp độ tối đa: 10

Khi được kích hoạt, có tỉ lệ phá hủy áo giáp hoặc vũ khí của người chơi khác đang đeo khi đang giao chiến trong các bản đồ PvP.
Khi giao chiến với quái vật, giảm sát thương và phòng thủ của chúng.
Cấp độ của kỹ năng ảnh hưởng đến thời gian hiệu lực và tỉ lệ phá hủy thành công.

[Cấp 1]: 15 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 20 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 25 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 35 giây hiệu lực
[Cấp 6]: 40 giây hiệu lực
[Cấp 7]: 45 giây hiệu lực
[Cấp 8]: 50 giây hiệu lực
[Cấp 9]: 55 giây hiệu lực
[Cấp 10]: 60 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.