True Sight

Cấp độ tối đa: 10

Có khả năng nhìn như mắt chim ưng.
Các chỉ số chính +5, tăng độ chính xác cho từng đòn tấn công, tăng sát thương vũ khí và tỉ lệ chí mạng trong 30 giây.

[Cấp 1]: Hit +3%, ATK +2%, Crit +1
[Cấp 2]: Hit +6%, ATK +4%, Crit +2
[Cấp 3]: Hit +9%, ATK +6%, Crit +3
[Cấp 4]: Hit +12%, ATK +8%, Crit +4
[Cấp 5]: Hit +15%, ATK +10%, Crit +5
[Cấp 6]: Hit +18%, ATK +12%, Crit +6
[Cấp 7]: Hit +21%, ATK +14%, Crit +7
[Cấp 8]: Hit +24%, ATK +16%, Crit +8
[Cấp 9]: Hit +27%, ATK +18%, Crit +9
[Cấp 10]: Hit +30%, ATK +20%, Crit +10

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.