Meditation

Cấp độ tối đa: 10

Tăng MaxSP, độ hồi phục SP tự nhiên và tăng lượng HP hồi phục từ các kỹ năng chữa trị.

[Cấp 1]: MaxSP +1%, độ hồi phục SP +3%
[Cấp 2]: MaxSP +2%, độ hồi phục SP +6%
[Cấp 3]: MaxSP +3%, độ hồi phục SP +9%
[Cấp 4]: MaxSP +4%, độ hồi phục SP +12%
[Cấp 5]: MaxSP +5%, độ hồi phục SP +15%
[Cấp 6]: MaxSP +6%, độ hồi phục SP +18%
[Cấp 7]: MaxSP +7%, độ hồi phục SP +21%
[Cấp 8]: MaxSP +8%, độ hồi phục SP +24%
[Cấp 9]: MaxSP +9%, độ hồi phục SP +27%
[Cấp 10]: MaxSP +10%, độ hồi phục SP +30%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.