Assumptio

Cấp độ tối đa: 5

Tăng phòng thủ và lượng HP nhận từ các kĩ năng hồi phục cho một đối tượng trong một khoảng thời gian.
Khi sử dụng trong các bản đồ PvP hoặc WoE, chỉ tăng 35% DEF cho nhân vật.

[Cấp 1]: DEF +50, HP nhận +2% trong 20 giây
[Cấp 2]: DEF +100, HP nhận +4% trong 40 giây
[Cấp 3]: DEF +150, HP nhận +6% trong 60 giây
[Cấp 4]: DEF +200, HP nhận +8% trong 80 giây
[Cấp 5]: DEF +250, HP nhận +10% trong 100 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.