Parry

Cấp độ tối đa: 10

Chặn một đòn đánh trong lúc giao tranh khi đang sử dụng Kiếm hai tay.
Khi một đòn đánh được chặn thành công, sát thương của kẻ địch được bỏ qua.
Yêu cầu đang cầm Kiếm hai tay.

[Cấp 1]: Tỉ lệ chặn +23%
[Cấp 2]: Tỉ lệ chặn +26%
[Cấp 3]: Tỉ lệ chặn +29%
[Cấp 4]: Tỉ lệ chặn +32%
[Cấp 5]: Tỉ lệ chặn +35%
[Cấp 6]: Tỉ lệ chặn +38%
[Cấp 7]: Tỉ lệ chặn +41%
[Cấp 8]: Tỉ lệ chặn +44%
[Cấp 9]: Tỉ lệ chặn +47%
[Cấp 10]: Tỉ lệ chặn +50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.