Service For You

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một điệu múa, làm tăng MaxSP và đồng thời giảm lượng SP của kỹ năng cho những thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực trong 60 giây.
Không cộng dồn với các kỹ năng múa khác.
Vũ khí yêu cầu: Roi.

[Cấp 1]: MaxSP +10%, giảm 6% độ tiêu hao SP
[Cấp 2]: MaxSP +11%, giảm 7% độ tiêu hao SP
[Cấp 3]: MaxSP +12%, giảm 8% độ tiêu hao SP
[Cấp 4]: MaxSP +13%, giảm 9% độ tiêu hao SP
[Cấp 5]: MaxSP +14%, giảm 10% độ tiêu hao SP
[Cấp 6]: MaxSP +15%, giảm 11% độ tiêu hao SP
[Cấp 7]: MaxSP +16%, giảm 12% độ tiêu hao SP
[Cấp 8]: MaxSP +17%, giảm 13% độ tiêu hao SP
[Cấp 9]: MaxSP +18%, giảm 14% độ tiêu hao SP
[Cấp 10]: MaxSP +20%, giảm 15% độ tiêu hao SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.