Angelus

Cấp độ tối đa: 10

Tăng DEF và MaxHP cho tất cả thành viên trong tổ đội.

[Cấp 1]: DEF +5%, MaxHP +50 trong 30 giây.
[Cấp 2]: DEF +10%, MaxHP +50 trong 60 giây.
[Cấp 3]: DEF +15%, MaxHP +50 trong 90 giây.
[Cấp 4]: DEF +20%, MaxHP +50 trong 120 giây.
[Cấp 5]: DEF +25%, MaxHP +50 trong 150 giây.
[Cấp 6]: DEF +30%, MaxHP +50 trong 180 giây.
[Cấp 7]: DEF +35%, MaxHP +50 trong 210 giây.
[Cấp 8]: DEF +40%, MaxHP +50 trong 240 giây.
[Cấp 9]: DEF +45%, MaxHP +50 trong 270 giây.
[Cấp 10]: DEF +50%, MaxHP +50 trong 300 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.