Fortune's Kiss

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một điệu múa, làm tăng tỉ lệ tấn công chí mạng cho những thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực trong 60 giây.
Không cộng dồn với các kỹ năng múa khác.
Vũ khí yêu cầu: Roi.

[Cấp 1]: Crit +1, sát thương chí mạng +2%
[Cấp 2]: Crit +2, sát thương chí mạng +4%
[Cấp 3]: Crit +3, sát thương chí mạng +6%
[Cấp 4]: Crit +4, sát thương chí mạng +8%
[Cấp 5]: Crit +5, sát thương chí mạng +10%
[Cấp 6]: Crit +6, sát thương chí mạng +12%
[Cấp 7]: Crit +7, sát thương chí mạng +14%
[Cấp 8]: Crit +8, sát thương chí mạng +16%
[Cấp 9]: Crit +9, sát thương chí mạng +18%
[Cấp 10]: Crit +10, sát thương chí mạng +20%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.