Forget Me Not

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một điệu múa khiến các đối tượng đứng gần bị giảm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công trong 60 giây.
Làm đối phương bị mất hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển và tấn công.
Không cộng dồn với kỹ năng múa khác.
Vũ khí yêu cầu: Roi.
Chỉ sử dụng được ở bản đồ PvP/WoE.

[Cấp 1]: ASPD -3%, tốc độ di chuyển -2%
[Cấp 2]: ASPD -6%, tốc độ di chuyển -4%
[Cấp 3]: ASPD -9%, tốc độ di chuyển -6%
[Cấp 4]: ASPD -12%, tốc độ di chuyển -8%
[Cấp 5]: ASPD -15%, tốc độ di chuyển -10%
[Cấp 6]: ASPD -18%, tốc độ di chuyển -12%
[Cấp 7]: ASPD -21%, tốc độ di chuyển -14%
[Cấp 8]: ASPD -24%, tốc độ di chuyển -16%
[Cấp 9]: ASPD -27%, tốc độ di chuyển -18%
[Cấp 10]: ASPD -30%, tốc độ di chuyển -20%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.