Humming

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một điệu múa, làm tăng độ chính xác cho thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực 60 giây.
Không cộng dồn với kỹ năng múa khác.
Vũ khí yêu cầu: Roi.

[Cấp 1]: Tiêu hao 22 SP, Hit +2%
[Cấp 2]: Tiêu hao 24 SP, Hit +4%
[Cấp 3]: Tiêu hao 26 SP, Hit +6%
[Cấp 4]: Tiêu hao 28 SP, Hit +8%
[Cấp 5]: Tiêu hao 30 SP, Hit +10%
[Cấp 6]: Tiêu hao 32 SP, Hit +12%
[Cấp 7]: Tiêu hao 34 SP, Hit +14%
[Cấp 8]: Tiêu hao 36 SP, Hit +16%
[Cấp 9]: Tiêu hao 38 SP, Hit +18%
[Cấp 10]: Tiêu hao 40 SP, Hit +20%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.