Dancing Lesson

Cấp độ tối đa: 10

Tăng sát thương khi sử dụng Roi (Whip), tăng tốc độ di chuyển, Crit, MaxSP và độ hiệu quả của các kỹ năng biểu diễn.

[Cấp 1]: Sát thương roi +3, Crit +1, MaxSP +1%
[Cấp 2]: Sát thương roi +6, Crit +2, MaxSP +2%
[Cấp 3]: Sát thương roi +9, Crit +3, MaxSP +3%
[Cấp 4]: Sát thương roi +12, Crit +4, MaxSP +4%
[Cấp 5]: Sát thương roi +15, Crit +5, MaxSP +5%
[Cấp 6]: Sát thương roi +18, Crit +6, MaxSP +6%
[Cấp 7]: Sát thương roi +21, Crit +7, MaxSP +7%
[Cấp 8]: Sát thương roi +24, Crit +8, MaxSP +8%
[Cấp 9]: Sát thương roi +27, Crit +9, MaxSP +9%
[Cấp 10]: Sát thương roi +30, Crit +10, MaxSP +10%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.