Poem of Bragi

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một bài hát làm giảm thời gian thi triển và thời gian delay kỹ năng cho bản thân và các thành viên trong tổ đội trong phạm vi 31×31 ô.
Không cộng dồn với kỹ năng biểu diễn khác.
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Giảm 2% VCT và giảm 3% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 2]: Giảm 4% VCT và giảm 6% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 3]: Giảm 6% VCT và giảm 9% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 4]: Giảm 8% VCT và giảm 12% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 5]: Giảm 10% VCT và giảm 15% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 6]: Giảm 12% VCT và giảm 18% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 7]: Giảm 14% VCT và giảm 21% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 8]: Giảm 16% VCT và giảm 24% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 9]: Giảm 18% VCT và giảm 27% thời gian delay kỹ năng
[Cấp 10]: Giảm 20% VCT và giảm 30% thời gian delay kỹ năng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.