Assassin Cross of Sunset

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một bài hát làm tăng tốc độ tấn công cho thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô.
Không có tác dụng với các nghề tấn công tầm xa hoặc các nhân vật đang nhận hiệu ứng như Two-Hand Quickenhay Adrenaline Rush.
Không cộng dồn với hiệu ứng biểu diễn khác.
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

[Cấp 1]: ASPD +1%
[Cấp 2]: ASPD +3%
[Cấp 3]: ASPD +5%
[Cấp 4]: ASPD +7%
[Cấp 5]: ASPD +9%
[Cấp 6]: ASPD +11%
[Cấp 7]: ASPD +13%
[Cấp 8]: ASPD +15%
[Cấp 9]: ASPD +17%
[Cấp 10]: ASPD +20%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.