Whistle

Cấp độ tối đa: 10

Biểu diễn một bài hát làm tăng né tránh và Perfect Dodge cho thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực trong 60 giây.
Không cộng dồn với kỹ năng biểu diễn khác.
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Flee +20, Perfect Dodge +1
[Cấp 2]: Flee +22, Perfect Dodge +1
[Cấp 3]: Flee +24, Perfect Dodge +2
[Cấp 4]: Flee +26, Perfect Dodge +2
[Cấp 5]: Flee +28, Perfect Dodge +3
[Cấp 6]: Flee +30, Perfect Dodge +3
[Cấp 7]: Flee +32, Perfect Dodge +4
[Cấp 8]: Flee +34, Perfect Dodge +4
[Cấp 9]: Flee +36, Perfect Dodge +5
[Cấp 10]: Flee +40, Perfect Dodge +5

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.