Musical Lesson

Cấp độ tối đa: 10

Tăng sát thương khi sử dụng các loại Nhạc cụ, tăng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, MaxSP và độ hiệu quả của các kỹ năng hát.

[Cấp 1]: Sát thương +3, ASPD +1%, MaxSP +1%
[Cấp 2]: Sát thương +6, ASPD +2%, MaxSP +2%
[Cấp 3]: Sát thương +9, ASPD +3%, MaxSP +3%
[Cấp 4]: Sát thương +12, ASPD +4%, MaxSP +4%
[Cấp 5]: Sát thương +15, ASPD +5%, MaxSP +5%
[Cấp 6]: Sát thương +18, ASPD +6%, MaxSP +6%
[Cấp 7]: Sát thương +21, ASPD +7%, MaxSP +7%
[Cấp 8]: Sát thương +24, ASPD +8%, MaxSP +8%
[Cấp 9]: Sát thương +27, ASPD +9%, MaxSP +9%
[Cấp 10]: Sát thương +30, ASPD +10%, MaxSP +10%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.