The Ring of Nibelungen

Cấp độ tối đa: 5

Nhận được hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên cho thành viên tổ đội trong phạm vi 31×31 ô, hiệu lực trong 60 giây.
Không cộng dồn với kỹ năng biểu diễn khác.
Kỹ năng đồng diễn chỉ kích hoạt được khi vũ công và nhạc công đứng gần, sau khi thực hiện đồng diễn, cả 2 sẽ bị mê hoặc trong 10 giây (không thể di chuyển và tấn công).
Vũ khí yêu cầu: Nhạc cụ.

ASDP +10%
ATK +20%
MATK +20%
MaxHP +30%
MaxSP +30%
Các chỉ số chính +15
HIT +50
Flee +50
Giảm 30% độ tiêu hao SP khi dùng kỹ năng.
Tốc độ hồi HP +100%
Tốc độ hồi SP +100%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.