Moonlight Fantasy

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng pháp thuật nhờ ánh trăng, yểm chú khiến đối tượng ngẫu nhiên tăng hoặc giảm lượng HP và SP hiện tại.
Khi bị tấn công bởi các đòn phép thuật, một phần MATK sẽ phản ngược lên các nhân vật đứng gần.
Không có tác dụng đối với quái vật.

[LV 1]: Hiệu lực 10 giây
[LV 2]: Hiệu lực 15 giây
[LV 3]: Hiệu lực 20 giây
[LV 4]: Hiệu lực 25 giây
[LV 5]: Hiệu lực 30 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.