Shadow Warrior

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng pháp thuật làm các đòn tấn công của một đối tượng có hiệu ứng của Double Attack.
Tăng 20% sát thương các kỹ năng: Kunai Explosion, Kunai Splash, Cross SlashSwirling Petal.
Rút 1 SP mỗi giây khi đang nhận hiệu ứng.
Tiêu hao 1 Shadow Orb mỗi lần thi triển.

[LV 1]: Hiệu lực 60 giây
[LV 2]: Hiệu lực 90 giây
[LV 3]: Hiệu lực 120 giây
[LV 4]: Hiệu lực 150 giây
[LV 5]: Hiệu lực 180 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.