Empty Shadow

Cấp độ tối đa: 5

Vô hiệu hóa khả năng phản sát thương của một đối tượng, một số kỹ năng của đối thủ sẽ thi triển thất bại trong thời gian hiệu lực.
Tiêu hao 1 Shadow Orb mỗi lần thi triển.

[LV 1]: Hiệu lực 10 giây
[LV 2]: Hiệu lực 15 giây
[LV 3]: Hiệu lực 20 giây
[LV 4]: Hiệu lực 25 giây
[LV 5]: Hiệu lực 30 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.