Cast Ninja Spell

Cấp độ tối đa: 1

Sử dụng toàn bộ năng lượng nguyên tố của linh cầu yểm lên một khu vực rộng 5×5 ô. Bất kì ai di chuyển trong vùng hiệu lực đều nhận các hiệu ứng tùy theo mỗi loại nguyên tố.

Hỏa ngục địa thuật:
Gây ra trạng thái Thiêu đốt đồng thời tăng sát thương cho vũ khí thuộc tính Lửa.
Băng ngục địa thuật:
Gây ra trạng thái Lạnh giá, Đóng băng đồng thời tăng sát thương cho vũ khí thuộc tính Nước.
Khí ngục địa thuật:
Gây ra trạng thái Câm lặng, Ngủ hoặc Ngủ sâu, tăng sát thương cho vũ khí thuộc tính Gió.
Thổ ngục địa thuật:
Gây ra trạng thái Hóa đá hoặc bị Độc đồng thời tăng sát thương cho các vũ khí thuộc tính Đất.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.