Illusion - Shadow

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng thuật phân thân tạo ra một hình nhân Shinobi và thoát ra phía sau.
Hình nhân có HP và sẽ nhận sát thương thay thân chủ, chúng sẽ biến mất khi cạn HP hoặc khi hết thời gian hiệu lực.

[LV 1]: Sức chịu đựng 6000 HP
[LV 2]: Sức chịu đựng 9000 HP
[LV 3]: Sức chịu đựng 12000 HP
[LV 4]: Sức chịu đựng 15000 HP
[LV 5]: Sức chịu đựng 18000 HP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.