Makibishi

Cấp độ tối đa: 5

Rải chông sắt Makibishi để vừa thoát thân vừa khiến kẻ địch bị choáng và bất động khi đạp trúng.
Cấp độ kỹ năng càng cao càng rải được nhiều chông.

[LV 1]: Rải 3 Makibishi
[LV 2]: Rải 4 Makibishi
[LV 3]: Rải 5 Makibishi
[LV 4]: Rải 6 Makibishi
[LV 5]: Rải 7 Makibishi

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.