Swirling Petal

Cấp độ tối đa: 10

Phóng Huuma Shuriken vào một mục tiêu đã chọn, sử dụng kỹ thuật đặc biệt khiến vũ khí xoáy tròn và gây sát thương liên tục trong khu vực 7×7 ô.
Sát thương cũng phụ thuộc vào STR và Base Level của bản thân.
Yêu cầu đã trang bị Huuma Shuriken.

[LV 1]: 150% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 2]: 300% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 3]: 450% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 4]: 600% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 5]: 750% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 6]: 900% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 7]: 1050% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 8]: 1200% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 9]: 1350% sát thương, tầm ném 11 ô
[LV 10]: 1500% sát thương, tầm ném 11 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.