Right Hand Mastery

Cấp độ tối đa: 5

Phục hồi sức mạnh bên tay phải khi sử dụng hai vũ khí khác nhau.
Ở cấp 3, sức mạnh được phục hồi hoàn toàn. Ở cấp 4 và 5, tăng sát thương cho vũ khí cầm bên tay phải.

[LV 1]: 80% sát thương
[LV 2]: 90% sát thương
[LV 3]: 100% sát thương
[LV 4]: 110% sát thương
[LV 5]: 120% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.