Decrease Agility

Cấp độ tối đa: 10

Giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của một mục tiêu.
Điểm INT của nhân vật và MDEF của đối tượng sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công của kỹ năng.
Lượng SP tiêu hao tùy theo cấp độ.

[Cấp 1]: 15 SP, AGI -3, có 42% tỉ lệ thành công.
[Cấp 2]: 17 SP, AGI -4, có 44% tỉ lệ thành công.
[Cấp 3]: 19 SP, AGI -5, có 46% tỉ lệ thành công.
[Cấp 4]: 21 SP, AGI -6, có 48% tỉ lệ thành công.
[Cấp 5]: 23 SP, AGI -7, có 50% tỉ lệ thành công.
[Cấp 6]: 25 SP, AGI -8, có 52% tỉ lệ thành công.
[Cấp 7]: 27 SP, AGI -9, có 54% tỉ lệ thành công.
[Cấp 8]: 29 SP, AGI -10, có 56% tỉ lệ thành công.
[Cấp 9]: 31 SP, AGI -11, có 58% tỉ lệ thành công.
[Cấp 10]: 33 SP, AGI -12, có 60% tỉ lệ thành công.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.