Increase Agility

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tốc độ di chuyển và tốc độ đánh cho một mục tiêu.
Rút 15 HP của nhân vật mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: AGI +3, ASPD +1% trong 60 giây.
[Cấp 2]: AGI +4, ASPD +2% trong 80 giây.
[Cấp 3]: AGI +5, ASPD +3% trong 100 giây.
[Cấp 4]: AGI +6, ASPD +4% trong 120 giây.
[Cấp 5]: AGI +7, ASPD +5% trong 140 giây.
[Cấp 6]: AGI +8, ASPD +6% trong 160 giây.
[Cấp 7]: AGI +9, ASPD +7% trong 180 giây.
[Cấp 8]: AGI +10, ASPD +8% trong 200 giây.
[Cấp 9]: AGI +11, ASPD +9% trong 220 giây.
[Cấp 10]: AGI +12, ASPD +10% trong 240 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.