Land Protector

Cấp độ tối đa: 5

Yểm bùa làm các kỹ năng phép thuật lên mặt đất không thể tồn tại hoặc bị hủy.
Các kỹ năng yểm bùa mặt đất khác của Sage không thể thi triển ở khu vực này.
Mỗi lần yểm bùa, tiêu hao 1 Blue Gemstone và 1 Yellow Gemstone.

[Cấp 1]: 120 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 165 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 210 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 255 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 300 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.