Violent Gale

Cấp độ tối đa: 5

Yểm bùa một khu vực, khuếch đại tất cả các đòn đánh thuộc tính Gió và tăng né tránh cho những ai đứng trong khu vực này.
Tăng 1.5 lần thời gian tồn tại của tường lửa.
Trong thời gian hiệu lực, không tiêu hao thêm gemstone mỗi khi thi triển Violent Gale.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone ở lần thi triển đầu.

[Cấp 1]: MATK thuộc tính Gió +10%, Flee +3, 1 phút hiệu lực
[Cấp 2]: MATK thuộc tính Gió +14%, Flee +6, 2 phút hiệu lực
[Cấp 3]: MATK thuộc tính Gió +17%, Flee +9, 3 phút hiệu lực
[Cấp 4]: MATK thuộc tính Gió +19%, Flee +12, 4 phút hiệu lực
[Cấp 5]: MATK thuộc tính Gió +20%, Flee +15, 5 phút hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.