Deluge

Cấp độ tối đa: 5

Yểm bùa khiến một khu vực 7×7 ô ngập nước, khuếch đại tất cả các đòn đánh thuộc tính Nước và tăng MaxHP cho những ai đứng trong khu vực này.
Có thể sử dụng kỹ năng Water BallAqua Benedicta trong khu vực ngập nước.
Trong thời gian hiệu lực, không tiêu hao thêm gemstone mỗi khi thi triển Deluge.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone ở lần thi triển đầu.

[Cấp 1]: MATK thuộc tính Nước +10%, MaxHP +5%, 1 phút hiệu lực
[Cấp 2]: MATK thuộc tính Nước +14%, MaxHP +9%, 2 phút hiệu lực
[Cấp 3]: MATK thuộc tính Nước +17%, MaxHP +12%, 3 phút hiệu lực
[Cấp 4]: MATK thuộc tính Nước +19%, MaxHP +14%, 4 phút hiệu lực
[Cấp 5]: MATK thuộc tính Nước +20%, MaxHP +15%, 5 phút hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.