Auto Spell

Cấp độ tối đa: 10

Có tỉ lệ tự động thi triển một phép thuật nào đó khi đang tấn công vật lý.
Cấp độ của phép thuật thi triển tự động bằng 1/2 cấp độ Auto Spell đã học hoặc thấp hơn. Cấp độ kỹ năng cho phép sử dụng loại phép thuật tương ứng.
Không thể thi triển phép thuật chưa được học.

[Cấp 1]: Cold, FireLightning Bolt
[Cấp 2]: Cold, FireLightning Bolt
[Cấp 3]: Cold, FireLightning Bolt
[Cấp 4]: Soul StrikeFire Ball
[Cấp 5]: Soul StrikeFire Ball
[Cấp 6]: Soul StrikeFire Ball
[Cấp 7]: Earth SpikeFrost Diver
[Cấp 8]: Earth SpikeFrost Diver
[Cấp 9]: Earth SpikeFrost Diver
[Cấp 10]: ThunderstormHeaven’s Drive

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.