Spell Breaker

Cấp độ tối đa: 5

Khi đối thủ đang thi triển một chiêu thức phép thuật, ngay lập tức ngắt quá trình thi triển và hút lượng SP sử dụng của kỹ năng, đồng thời làm giảm 2% lượng HP của đối phương.
Ở cấp 5, nhân vật hút 50% sát thương của kỹ năng và chuyển nó thành HP.
Không thể hút HP của Trùm nhưng có 10% làm gián đoạn quá trình thi triển phép của Trùm.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.