Warp Portal

Cấp độ tối đa: 4

Tạo một cổng dịch chuyển (Warp Portal).
Mang tất cả những ai bước vào cổng đến khu vực khác. Mỗi cổng dịch chuyển có thể chứa tối đa 8 người.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone mỗi lần tạo cổng.

[Cấp 1]: Dịch chuyển đến điểm lưu (Save Point)
[Cấp 2]: Có 1 điểm Memo point.
[Cấp 3]: Có 2 điểm Memo point.
[Cấp 4]: Có 3 điểm Memo point.
[Điểm Memo Point]: Ghi nhớ một vị trí để làm điểm đến của cổng dịch chuyển.
Để ghi nhớ địa điểm, dùng lệnh /memo
.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.