Blade Stop

Cấp độ tối đa: 5

Khóa cứng và làm bất động cả đối thủ lẫn bản thân cho đến khi một trong hai chết hoặc sau khi thi triển chiêu thức cho phép.
Thời gian khóa là 10 giây đối với mọi quái vật thường, 2 giây đối với Trùm.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere.
Cho phép sử dụng các chiêu thức sau khi đang khóa đối thủ:

[Cấp 1]: Chỉ khóa đối phương 10 giây.
[Cấp 2]: Cho phép dùng Finger Offensive.
[Cấp 3]: Cho phép dùng Investigate.
[Cấp 4]: Cho phép dùng Chain Combo.
[Cấp 5]: Cho phép dùng Asura Strike.
Để thi triển được Asura Strike, nhân vật phải có ít nhất 4 Spirit Sphere.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.