Steel Body

Cấp độ tối đa: 5

Biến cơ thể thành mình đồng da sắt, tăng DEF và MDEF nhưng giảm tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và không thể thi triển các kỹ năng khác.
Tiêu hao 5 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 60 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 90 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 120 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 150 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.