Investigate

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công đối thủ bằng năng lượng tâm linh, xuyên qua giáp và gây ra sát thương tỉ lệ thuận với sức phòng thủ của đối phương.
Tăng thêm sát thương khi đối thủ đang bị khóa bằng Blade Stop.
Tiêu hao 1 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: Tiêu hao 10 SP, ATK 175%
[Cấp 2]: Tiêu hao 14 SP, ATK 250%
[Cấp 3]: Tiêu hao 17 SP, ATK 325%
[Cấp 4]: Tiêu hao 19 SP, ATK 400%
[Cấp 5]: Tiêu hao 20 SP, ATK 475%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.