Triple Attack

Cấp độ tối đa: 10

Có tỉ lệ 30% tự động tấn công đối thủ bằng tam quyền khi đang đấm.
Có thể đánh liên hoàn với Chain Combo.

[Cấp 1]: ATK 120%
[Cấp 2]: ATK 140%
[Cấp 3]: ATK 160%
[Cấp 4]: ATK 180%
[Cấp 5]: ATK 200%
[Cấp 6]: ATK 220%
[Cấp 7]: ATK 240%
[Cấp 8]: ATK 260%
[Cấp 9]: ATK 280%
[Cấp 10]: ATK 300%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.