Kaute

Cấp độ tối đa: 5

Dùng năng lượng linh hồn để hồi phục SP cho một mục tiêu nhưng hy sinh một lượng HP của bản thân.
Kaute có thể sử dụng lên chính bản thân, thành viên gia đình, các Soul Linker khác, và các đối tượng đang có hiệu ứng Soul Unity.
Không thể sử dụng kỹ năng này nếu HP của bản thân dưới 30% MaxHP.
Tiêu thụ 5 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: Hy sinh 12% HP / Hồi phục 12% SP
[Cấp 2]: Hy sinh 14% HP / Hồi phục 14% SP
[Cấp 3]: Hy sinh 16% HP / Hồi phục 16% SP
[Cấp 4]: Hy sinh 18% HP / Hồi phục 18% SP
[Cấp 5]: Hy sinh 20% HP / Hồi phục 20% SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.