Soul Collect

Cấp độ tối đa: 5

Thu thập năng lượng linh hồn mỗi khoảng thời gian nhất định. Soul Reaper sử dụng số năng lượng này để thi triển các kỹ năng.
Số lượng linh hồn ban đầu cao nhất là 5. Kỹ năng sẽ không thu thập thêm linh hồn khi đạt tối đa số lượng.

[Cấp 1]: Nhận 1 linh hồn mỗi 60 giây
[Cấp 2]: Nhận 1 linh hồn mỗi 50 giây
[Cấp 3]: Nhận 1 linh hồn mỗi 40 giây
[Cấp 4]: Nhận 1 linh hồn mỗi 30 giây
[Cấp 5]: Nhận 1 linh hồn mỗi 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.