Soul Revolution

Cấp độ tối đa: 3

Hóa giải linh hồn đã phù phép và phục hồi một lượng SP cho bản thân và đồng đội.
Năng lượng linh hồn sẽ biến mất, đồng thời hồi phục lượng SP tùy theo cấp độ kỹ năng.
Chỉ có thể áp dụng lên các đối tượng đã phù phép năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: SP phục hồi: 50 SP
[Cấp 2]: SP phục hồi: 100 SP
[Cấp 3]: SP phục hồi: 150 SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.