Soul Division

Cấp độ tối đa: 5

Tiêu thụ 1 năng lượng linh hồn.
Phá rối linh hồn của một đối tượng trong thời gian ngắn và gây nhiễu loạn các suy nghĩ bình thường, làm tăng thời gian sử dụng lại các chiêu thức của đối thủ trong vòng 5 giây.
Chỉ có thể sử dụng ở chế độ WoE và PvP.

[Cấp 1]: Tăng 10% thời gian sử dụng lại các chiêu thức
[Cấp 2]: Tăng 20% thời gian sử dụng lại các chiêu thức
[Cấp 3]: Tăng 30% thời gian sử dụng lại các chiêu thức
[Cấp 4]: Tăng 40% thời gian sử dụng lại các chiêu thức
[Cấp 5]: Tăng 50% thời gian sử dụng lại các chiêu thức

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.