Soul Unity

Cấp độ tối đa: 7

Hồi phục HP mỗi 3 giây cho bản thân và các đồng đội trong vùng hiệu lực của kỹ năng.
Hiệu ứng sẽ mất nếu người thi triển bị câm lặng, nguyền rủa hoặc khi người nhận đi quá xa khỏi vùng hiệu lực.
Tiêu thụ 10 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: Phục hồi: 150 HP / AoE: 3×3 ô.
[Cấp 2]: Phục hồi: 300 HP / AoE: 3×3 ô.
[Cấp 3]: Phục hồi: 450 HP / AoE: 5×5 ô.
[Cấp 4]: Phục hồi: 600 HP / AoE: 5×5 ô.
[Cấp 5]: Phục hồi: 750 HP / AoE: 7×7 ô.
[Cấp 6]: Phục hồi: 900 HP / AoE: 7×7 ô.
[Cấp 7]: Phục hồi: 1050 HP / AoE: 9×9 ô.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.