Eswhoo

Cấp độ tối đa: 10

Gây sát thương phép thuật lên mục tiêu và mọi kẻ địch trong phạm vi của chiêu thức. Sát thương tăng theo cấp độ của nhân vật.
Có thể thi triển Esma trong vòng 5 giây sau khi sử dụng Eswhoo.
Tiêu thụ 2 năng lượng linh hồn.

[Cấp 1]: 1700% MATK / AoE: 3×3 ô.
[Cấp 2]: 1900% MATK / AoE: 3×3 ô.
[Cấp 3]: 2100% MATK / AoE: 3×3 ô.
[Cấp 4]: 2300% MATK / AoE: 5×5 ô.
[Cấp 5]: 2500% MATK / AoE: 5×5 ô.
[Cấp 6]: 2700% MATK / AoE: 5×5 ô.
[Cấp 7]: 2900% MATK / AoE: 7×7 ô.
[Cấp 8]: 3100% MATK / AoE: 7×7 ô.
[Cấp 9]: 3300% MATK / AoE: 7×7 ô.
[Cấp 10]: 3500% MATK / AoE: 9×9 ô, chỉ tiêu thụ 1 năng lượng linh hồn.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.